PRIVACY VERKLARING


Dit is de privacy verklaring van Level XL, gevestigd te Drachten, aan de Martin Luther Kingsingel 46 te Drachten.

(hierna te noemen: Level XL, www.levelxl.nl)

TOEPASSELIJKHEID

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier of offerteaanvraag die u plaatst op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Level XL is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

 

OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegeven die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

DOEL EN GRONDSLAGEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde  gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verwerking van uw persoonsgegevens kan zonder uw toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Level XL. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten tot verzameling van uw persoonsgegevens.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van de nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren zoals: cadeaubon of tickets

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Level XL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

OPTIMALISATIE WEBSITE

Op de website van Level XL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zoals het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Level XL gebruikt deze informatie om de website te optimaliseren voor de bezoeker.  Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet met derden verstrekt.

 

COMMERCIËLE DOELEINDEN

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Level XL kan uw persoonsgegevens zelf gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

 

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
 • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Level XL gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

 

OVERIGE COOKIES

 • Google Adwords: maak gebruikt van tracking. Surfgedrag van de bezoekers wordt vastgelegd. Hiermee kunnen uiteindelijk gerichte aanbiedingen gedaan worden.
 • Facebook Pixel: ter optimalisatie van Facebook-advertenties
 • Hotjar: analyseren van bezoekgedrag ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid op onze website
 • Links naar onze sociale media accounts: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat en TikTok. Deze staan op elke pagina linksonder.

 

INZIEN, CORRIGEREN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@levelxl.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Level XL behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring indien noodzakelijk, te wijzigen. Verduidelijkingen en aanpassingen zijn direct na publicatie op onze websites van kracht. Raadpleeg regelmatig dit document.

 

CONTACT

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Level XL via info@levelxl.nl.

ADRESGEGEVENS

Vestigingsadres: Martin Luther Kingsingel 46, 9203 JC  Drachten
Postadres: Martin Luther Kingsingel 46, 9203 JC  Drachten
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 75812738
Telefoon: 0512 - 24 60 04
E-mailadres: info@levelxl.nl