ALGEMENE VOORWAARDEN


Om uw bezoek en dat van onze overige bezoekers zo veilig en aangenaam mogelijk te maken, zijn deze Algemene Voorwaarden opgesteld. Met het betreden van de locatie van Level XL, gaat u als bezoeker akkoord met deze Algemene Voorwaarden en aanvaardt u de andere rechten en plichten die vermeld staan op www.levelxl.nl en die ter inzage liggen bij de receptie van Level XL.

 1. Definities

Level XL: aanbieder van diverse faciliteiten op het gebied van avontuur en ontspanning, gevestigd aan de Dr. Martin Luther Kingsingel 46 te Drachten.

Faciliteit: alle diensten of producten die Level XL aanbiedt waaronder, maar niet uitsluitend, Glow Midget Golf, Lasergame, Escaperooms, Flashcaperooms, Pooltafels, andere activiteiten die Level XL aanbiedt en het gebruik van de horeca faciliteiten.

Arrangement: een combinatie van activiteiten.

Bezoeker: een natuurlijke of rechtspersoon die met Level XL een overeenkomst heeft gesloten om gebruik te maken van de faciliteiten van Level XL, degene die een reservering heeft geplaatst bij Level XL voor een faciliteit alsmede een ieder die de locatie van Level XL betreedt, ongeacht of deze gebruik maakt van een faciliteit van Level XL.

 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle bezoekers van Level XL. Iedere bezoeker wordt geacht bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden. Op de onbekendheid van de Algemene Voorwaarden kan geen beroep worden gedaan. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de deelnemer/opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook te raadplegen op de website www.levelxl.nl en bij de receptie van Level XL.

 3. Betaling

Betaling dient te geschieden voordat gebruik gemaakt wordt van een faciliteit. Een faciliteit kan op de volgende manieren worden gereserveerd:

A. door contante betaling of pinbetaling direct voorafgaand aan een activiteit. Betaling met credit card of andere vorm van betaling is niet mogelijk. Indien het een activiteit betreft voor meer dan 5 personen, kan Level XL een eerdere betaaldatum bepalen waarbij een redelijke termijn zal worden aangehouden.
B. door tijdige overmaking van het op de vooraf toegezonden factuur vermelde bedrag. De overeenkomst komt tot stand zodra de betaling door Level XL is ontvangen. Het moment waarop de boeking moet worden betaald, zal door Level XL in de bevestiging worden aangegeven. 
C. door middel van het sluiten van een overeenkomst op afstand via www.levelxl.nl, via het e-mailadres van Level XL. Een aanbod van de deelnemer wordt geacht te zijn gedaan indien de deelnemer de betreffende gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gewenste activiteit of arrangement, datum en tijdstip en aantal personen elektronisch aan Level XL heeft gestuurd.

De overeenkomst tussen de deelnemer en Level XL komt tot stand op het moment dat Level XL via e-mail een bevestiging aan de deelnemer heeft gestuurd waarin een weergave van de aangevraagde activiteit staat. Op deze bevestiging van de activiteit wordt de betaalmethode en het te betalen bedrag vermeld. Het moment waarop de reservering moet worden betaald, zal door Level XL in de bevestiging worden aangegeven. Bij niet-tijdige betaling of als de bezoeker niet tijdig aanwezig is voor de gereserveerde faciliteit zonder tijdig bericht, dan vervalt de reservering maar blijft de betaling onverminderd verschuldigd.

Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting van Level XL om een faciliteit ter beschikking te stellen aan de bezoeker op een bepaalde datum en met een bepaalde starttijd en een bepaalde eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet een faciliteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering op het te betalen bedrag worden ontleend.

 4. Cadeaubonnen, waardebonnen en/of andere vouchers (hierna te noemen bonnen)

Alle bonnen die een waarde bepalen of een tegoed hebben naar Level XL zijn maximaal 1 jaar na uitgiftedatum geldig. Het gehele bedrag dient in 1 keer besteed te worden. Bonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. Tevens kan er maar 1 bon per transactie ingewisseld worden. Alle bonnen die uitgegeven zijn door Level XL en/of door Level XL aangewezen partijen, zijn geldig. Bij vervalsing van bonnen zal direct de politie worden ingeschakeld op basis van fraude en diefstal. Tevens zal dan ook direct de vervalste bon ingenomen worden en zal dienen als bewijsstuk. De gehele waarde komt daarbij direct te vervallen en de bon zal  nietig worden verklaard. Is het totaal te betalen bedrag hoger dan de waarde op de bon, dan dient het restant direct aan de kassa bijbetaald te worden.  Deze voorwaarden van de de bonnen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de bonnenvoorwaarden telkens voor het gebruik van een bon te raadplegen. Gebruik je na ingaan van de wijzigingen de bon, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde voorwaarden.

 5. Prijzen

Alle prijzen die Level XL hanteert zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Extra’s afgenomen buiten het gereserveerde arrangement/programma worden aan u doorberekend.

 6. Annulering en/of wijzigingen

Zodra een bezoeker een reservering voor een faciliteit heeft geplaatst, en deze door Level XL is bevestigd, dan is de reservering definitief. Annulering van de aangekochte activiteit leidt dan niet tot restitutie van de betaalde bedragen c.q. verschuldigde bedragen blijven onverminderd verschuldigd.

Het wijzigen van de datum, het tijdstip, het aantal personen, activiteiten en/of ander onderdeel van de reservering is niet meer mogelijk, binnen 48 uur voor aanvang van de reservering. Bij een definitieve reservering zal het aantal mensen wat gereserveerd is ook berekend worden. Mochten er meer mensen aanwezig zijn dan wordt hierover een meerprijs berekend.  

Level XL behoudt zich te allen tijde het recht voor om het tijdstip van aanvang van een reservering, het programma of de programmavolgorde te wijzigen of te annuleren. Tevens behoudt Level XL zich ten allen tijde het recht om gemaakte definitieve reserveringen voortijdig kosteloos te annuleren. De bezoeker die de reservering heeft geplaatst wordt, indien diens contactgegevens bekend zijn bij Level XL, hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld. In goed overleg met de bezoeker zal dan gezocht worden naar een passende alternatieve datum en/of tijdstip voor de reservering. Restitutie van het aankoopbedrag is daarbij niet mogelijk, tenzij Level XL anders heeft bepaald.

Tenzij anders is bepaald is een reservering niet overdraagbaar aan een andere bezoeker. 

Bij een definitief akkoord van uitgebrachte offertes wordt een aanbetaling gevraagd van 15%. Deze wordt gefactureerd en dient binnen 8 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Bij geen betaling van deze factuur wordt de complete reservering geannuleerd en blijft de aanbetalingsfactuur van de reservering bestaan.  

Bij een definitieve annulering zullen er kosten in rekening gebracht worden. 

- Buiten 48 uur of meer voor aanvang definitieve reservering = 35% van de totale reserveringssom.

- Binnen 48 tot 24 uur voor aanvang definitieve reservering = 65% van de totale reserveringsom.

- Binnen 24 tot 0 uur voor aanvang definitieve reservering = 100% van de totale reserveringsom.

 7. Minderjarigen

Kinderen tot en met elf (11) jaar oud moeten bij het betreden van Level XL worden vergezeld door een verantwoordelijke volwassene, die toezicht moet houden op de kinderen. Om die reden kan bij de toegang van Level XL door kinderen zonder begeleiding de leeftijd worden gecontroleerd. De verantwoordelijke begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk en aanspreekbaar op het gedrag van de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige kinderen onder de 18 jaar. De minderjarige kinderen vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijk voogd. Deze verantwoordelijkheid strekt zicht uit tot de eventuele schade die hun kinderen veroorzaken.

 8. Veiligheid

Het betreden van de faciliteiten van Level XL en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico. Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. Level XL hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder. Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol of verdovende middelen deel te nemen aan alle faciliteiten van Level XL.

Bij het betreden van Level XL aanvaardt iedere bezoeker een verhoogd risico, alsmede gaat men akkoord met de geldende veiligheidsreglementen. Deze reglementen worden op verscheidene plaatsen tentoongespreid, zijn kosteloos verkrijgbaar bij de receptie en worden door middel van instructies door het personeel van Level XL kenbaar gemaakt en nageleefd. Eenieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van Level XL op te volgen De gevolgen van het niet opvolgen of het niet naleven van enig veiligheidsreglement zijn voor eigen rekening en risico.

Bezoeker is verplicht om zich tijdens het gebruik van de faciliteiten van Level XL zo te gedragen dat hij of zij geen enkel gevaar oplevert voor andere bezoekers of personeel van Level XL. Gedrag dat de Bezoekers of het personeel van Level XL in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. In het uiterste geval is Level XL gerechtigd de bezoeker(s) uit het pand te verwijderen, zonder dat recht op teruggave of vermindering op het betaalde bedrag bestaat.

Het is niet toegestaan om eigen drink- of etenswaren mee te brengen. Roken is alleen mogelijk bij de voordeur of op een ander gedeelte van de woonboulevard, daar waar het wel is toegestaan. 

Indien en voor zover het dienstdoende personeel van Level XL het vermoeden heeft dat een bezoeker zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal of enig ander strafbaar feit, dan heeft de bedrijfsleiding het recht de kleding en bagage van de bezoeker te onderzoeken en eventueel in beslag te nemen. De bezoeker geeft op voorhand hiervoor toestemming. Bij verdenking of heterdaad wordt in alle gevallen de politie ingeschakeld en betrokkene zal worden overgedragen aan de politie. Eventuele gemaakte camerabeelden zullen als bewijsvoering worden gebruikt. Alsmede getuigenverklaringen en verklaringen van Level XL. Alle  gemaakte schade zal op de betrokkene worden verhaald. 

 9. Aansprakelijkheid en schade

Level XL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of ontvreemding van eigendommen van de bezoeker, ongevallen welke op enigerlei wijze voortvloeien uit gebruik van een faciliteit, letsel of enig ander nadeel dat een bezoeker mocht lijden in verband met een bezoek aan Level XL, tenzij de aansprakelijkheid van Level XL op grond van de wet dwingend rechtelijk is voorgeschreven. Indien Level XL op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Level XL wordt vergoed, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor Level XL geldt en nadrukkelijk voor zover deze aansprakelijkheid aanvaard wordt door de verzekeraar.

In aanvulling op het vorige aanvaardt Level XL geen enkele aansprakelijkheid voor letsel en/of schade die verband houdt met de deelname door de bezoeker aan alle faciliteiten die zijn verzorgd door Level XL. Iedere bezoeker neemt deel aan een activiteit op eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt eveneens door Level XL niet aanvaard.

Indien een Bezoeker meent schade te hebben geleden waarvoor hij/zij Level XL aansprakelijk acht, dan dient deze schade onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding. Daarnaast dient deze schade ook binnen 48 uur na het ontstaan schriftelijk bevestigt te worden bij Level XL. De schademelding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak. In geval van een niet tijdige of onvolledige schademelding, vervalt het recht op vergoeding van de geleden schade.

 10. Wangedrag en aansprakelijkheid bezoekers

Bezoekers dienen te allen tijde zich te houden aan de huisregels van Level XL en dienen de instructies van het personeel op te volgen. Indien een bezoeker zich schuldig maakt aan baldadigheid, het moedwillige vernielen van eigendommen van Level XL en andere gasten, het niet houden aan de veiligheidsvoorschriften of instructies van het personeel of het verstoren van de orde binnen Level XL, dan wordt de bezoeker onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. Restitutie van de gemaakte reservering zal niet plaatsvinden, ook niet als slechts een gedeelte van het arrangement tot dan is verbruikt.

Bezoekers en anderen die hen vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) Level XL en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van Level XL en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van de Woonboulevard te Drachten, waar Level XL zich bevind.
Bezoeker vrijwaart Level XL voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van bezoeker op het terrein van de woonboulevard bevonden.

 11. Parkeren

Het parkeren van een voertuig of ander vervoersmiddel op het parkeerterrein van Level XL, geschiedt geheel op eigen risico. Op het parkeerterrein van Level XL gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. Bezoekers wordt aangeraden om hun voertuig of ander vervoersmiddel goed af te sluiten en geen waardevolle spullen achter te laten. In geval van diefstal, beschadiging of vernieling van het voertuig aanvaardt Level XL geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt ook als de schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, een explosie of andere buitengewone gebeurtenissen. 

 12. Juridische website

Alhoewel wij uiterste zorg dragen voor correcte informatie op onze website, kunnen er echter in geen enkel geval rechten worden ontleend aan de inhoud ervan. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan, direct of indirect, door bijvoorbeeld verlies van data-, gebruik- en/of opbrengsten, in welke vorm dan ook, in verband met het gebruik van de informatie, zoals weergegeven op onze webpagina’s.

 13. Klachten

Level XL doet zijn uiterste best om een bezoek aan Level XL zo prettig mogelijk te laten verlopen. Ondanks alle zorg kan het voorkomen dat een bezoeker een klacht heeft. Deze klacht dient in principe direct bij één van de leidinggevende medewerker van Level XL te worden gemeld die de klacht verder zal begeleiden. Mocht een directe melding van de klacht redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan dient de klacht in elk geval binnen 8 dagen na gebruik making van de faciliteit schriftelijk bij Level XL te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Level XL zal alle klachten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en degene die de klacht heeft ingediend, op de hoogte houden van de behandeling. 

Mocht een klacht niet naar tevredenheid te zijn opgelost en de gast wenst hiervan melding te maken op internet, sociale kanalen, en of andere manieren, in de ruimste zin des woord, zal er een schadeclaim aan de gast worden opgelegd van €250,- per dag zolang het bericht te zien is, met een maximum van €50.000,- Deze zal per direct opeisbaar zijn aan degene die het bericht geplaatst heeft en is niet herroepelijk. Het opeisbare bedrag is per bericht en per voorval en wordt per bericht geëist. 

 14. Vragen

Voor vragen over de faciliteiten van Level XL, kan tijdens de openingstijden telefonisch contact worden opgenomen met Level XL.

Buiten openingstijden kan het bestaan dat uw vraag niet beantwoord wordt. Er bestaat altijd een mogelijkheid om een voicemailbericht in te spreken, betreffende uw vraag.

Daarnaast kunt u uw vragen ook per email of via het formulier op de website stellen. Vermeld daarbij graag duidelijk uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en een geldig e-mail adres. Level XL streeft er naar om vragen binnen 48 uur te beantwoorden.

Contact gegevens:

Level XL
Dr. Martin Luther Kingsingel 46
9203 JC  Drachten
Email: info@levelxl.nl
Telefoon: 0512-246004

Financiële gegevens:

LEVEL XL BV

KvK nummer : 758 12 738

IBAN : NL 29 RABO 0346 0663 36 t.n.v. Level XL BV

BTW nummer : NL 860404997 B01

 15. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Level XL en haar bezoekers zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Level XL.